“คนเหนือไม่ชื่นใจ” กตน. รายงานผลแก้ไขปัญหาฝุ่นควัน โยน ทส. -มท. ไปพิจารณาต่อ

10 สิงหาคม 2564 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีผ่านระบบ Video Conference ณ ห้อง PMOC ชั้น 2 ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล หนึ่งในวาระที่เครือข่ายภาคประชาชนที่ขับเคลื่อนการแก้ปัญหาฝุ่นควันจับตา คือการผลการประชุมคณะกรรมการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการ นายกรัฐมนตรี ครั้งที่ 3/2564 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามที่คณะกรรมการติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย รัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี (กตน.) เสนอสรุปผลการประชุม กตน. ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2564 ที่ให้ส่วนราชการรับประเด็นและมติของที่ประชุม กตน. เพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีการรายงานผลการประชุมการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) โดยสรุปได้ดังนี้

1.คณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำแนกเป็น ระดับนโยบาย ได้แก่ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม แห่งชาติ คณะกรรมการควบคุมมลพิษและระดับปฏิบัติ เช่น คณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง ขนาดเล็ก (PM2.5) ในกรุงเทพมหานคร/จังหวัด มติที่ประชุม กตน. ระบุว่า ควรให้ความสำคัญกับการควบคุมและลดมลพิษ จากยานพาหนะต่าง ๆ โดยกำหนดมาตรการเร่งด่วน เช่น การเร่งรัดและมีมาตรการจูงใจในการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ประเภท Euro5 และการเชื่อมโยงโครงข่ายระบบคมนาคมขนส่งสาธารณะด้วยรถไฟฟ้าให้ครบวงจร

.

2.การบูรณาการตามมาตรการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก ได้แก่ (1) การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ (17 จังหวัดภาคเหนือ และกรุงเทพมหานคร) (2) การป้องกันและลดการเกิดมลพิษที่ต้นทาง (แหล่งกำเนิด) เช่น การเผาในที่โล่ง และภาคอุตสาหกรรม (3) การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการมลพิษ เช่น การปรับปรุงค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ และการติดตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ มติที่ประชุม กตน. ระบุว่า ควรมีการศึกษาการนำเครื่องมือที่ใช้เทคโนโลยีทันสมัยมาใช้จัดการมลพิษทางอากาศ

.

3. ผลการแก้ปัญหาฝุ่นละออง ไฟป่า และหมอกควัน เช่น จุดความร้อนภาพรวมทั้งประเทศลดลงจากปี 2563 ถึงร้อยละ 50 และจำนวนวันที่ฝุ่นละออง PM2.5 มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานลดลงจากปี 2563 ร้อยละ 8 มติที่ประชุม กตน. ระบุว่า ควรเร่งสร้างความเข้าใจและประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชน

.

ขณะที่มติที่ประชุม ได้รับทราบและขอให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) กระทรวงมหาดไทย (มท.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รับความเห็นและข้อสังเกตของ กตน. ไปพิจารณาต่อไป

.

ภายหลังการประชุม นายบัณรส บัวคลี่ สภาลมหายใจเชียงใหม่ กล่าวว่า จากสรุปสาระสำคัญของการประชุม เป็นเพียงกลไกปกติ ที่จะต้องติดตามคืบหน้าของวาระแห่งชาติ  ซึ่งแทบไม่มีความคืบหน้าเลย หลายประเด็นที่กำหนดว่า จะต้องทำให้แล้วเสร็จภายใน 2564 วันนี้ยังมองไม่เห็น และไม่ได้กล่าวถึงปัญหาฝุ่นควัน ในพื้นที่ภาคเหนือเลย  ไม่มีอะไรทำให้คนเหนือชื่นใจ

#เพื่อลมหายใจภาคเหนือ

WEVO NEWS

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

เห็ดปลอดเผา ก้อโมเดล พลัส+ ภาคีเครือข่ายแม่ปิงตอนใต้ ร่วมกันช่วยแก้ปัญหาฝุ่นควันไฟ อช.แม่ปิง

วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 ก้อโมเดล พลัส+ ภาคีเครือข่ายแม่ปิงตอนใต้ ความพยายามดึงความร่วมมือหลายฝ่ายเข้าไปร่วมด้วยช่วยแก้ปัญหาฝุ่นควันไฟ อช.แม่ปิง ทั้งด้านอาชีพเศรษฐกิจปลอดเผา และด้านท่องเที่ยว เปลี่ยนจาก …

อ่านเพิ่มเติม →

สิ่งที่แต่ละจังหวัดต้องเปลี่ยน 2567 ทำแบบเดิมไม่ได้

สิ่งที่แต่ละจังหวัดต้องเปลี่ยน 2567 ทำแบบเดิมไม่ได้ บรรยายโดย บัณรส บัวคลี่ ฝ่ายข้อมูลและผลักดันนโยบาย เครือข่ายสภาลมหายใจภาคเหนือ

อ่านเพิ่มเติม →