1 ปี สภาลมหายใจพะเยา พร้อมเคลื่อนต่อ “เพื่อลมหายใจ”

30 กันยายน 2563 สภาลมหายใจพะเยา ร่วมกับ หอการค้าจังหวัดพระเยา สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดพะเยา สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ หอการค้าจังหวัดพะเยา มูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนา เครือข่ายสร้างบ้านแปงเมืองพะเยา และตัวแทนจากสภาองค์กรชุมชนจังหวัดพะเยา จัดเวทีสรุปบทเรียนการดำเนินงาน 1 ปีที่ผ่านมา สภาลมหาใจพะเยา โดยเปิดให้ทบทวน สะท้อนปัญหา ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ ในการวางแผนเพื่อขับเคลื่อนการแก้ปัญหาไฟป่า ฝุ่นควัน และสิ่งแวดล้อม ของจังหวัด ในระยะต่อจากนี้

.

นายวิชิต ถิ่นวัฒนากูล สภาลมหายใจพะเยา

.

นายวิชิต ถิ่นวัฒนากูล สภาลมหายใจพะเยา เล่าว่า ตลอด 1 ปีที่ผ่านมาจากการขับเคลื่อนร่วมกัน ในนามสภาลมหายใจพะเยา สภาองค์กรชุมชน 36 แห่งในจังหวัด คือภาคีหลักในการ ทำงานเชื่อมกับภาคประชาชนกลุ่มต่างๆ ภาคเอกชน ขณะที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวะดพะเยา และสำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดพะเยา เป็นผู้หนุนเสริม เบื้องต้นแผนต่างๆที่เราช่วยกันคิด ยังไม่ได้ลงไปถึงขั้นตอนปฏิบัติ เนื่องจากยังติดปัญหาด้านงบประมาณ ซึ่งจะต้องรอในปีต่อไป

.

“การขับเคลื่อนวันนี้ ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น หรือระหว่างทาง อาจจะยังไม่ชัดมาก แต่เริ่มเห็นทิศทางที่ชัดขึ้น ว่าเราจะเดินหน้าร่วมกันต่ออย่างไร ขอบคุณ ทสจ.พะเยา และ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จ.พะเยา ที่ร่วมเคียงบ่าเคียงไหล่กับเรา พยายามจะทางช่องทางจัดหางบประมาณ เพื่อให้โครงการต่างๆที่ภาคประชาชนเสนอได้ดำเนินการต่อ ขณะเดียวกันยังผลักดันให้ภาคประชาชน เข้าไปมีส่วนร่วม ในการเสนอความคิดเห็นกับทางจังหวัด ซึ่งมองว่าจะทำให้เสียงของเราจากนี้ มีพลังมากยิ่งขึ้น” นายวิชิต ระบุ

.

ในการประชุม มีการสรุป 5 ภารกิจ ที่จะขับเคลื่อนร่วมกันต่อ ดังนี้

.

  1. การรณรงค์สาธารณะในงานถนนคนเดินและหอการค้าแฟร์
  2. การระดมรายชื่อเสนอ พ.ร.บ.อากาศสะอาด และการพบคณะวุฒิสมาชิกเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาคุณภาพอากาศ
  3. การประสานแผนปฏิบัติการในพื้นที่ ระหว่างเครือข่ายสภาองค์กรชุมชนตำบลใน จ.พะเยา ร่วมกับสำนักงานทรพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จ.พะเยา
  4. การจัดตั้งกองทุนรักต้นไม้ใหญ่เพื่อลมหายใจพะเยา
  5. โครงการปลูกไม้ยืนต้นเชิงเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและลดพื้นที่ปลูกพืชเชิงเดี่ยว

.

ในส่วนแผนงานลดการเผาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร โดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์ มีพื้นที่ที่พร้อมจะเป็นต้นแบบแล้ว ส่วนโครงการปลูกไม้ยืนต้นอยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ ในการแหล่งสนับสนุน สำหรับกองทุนรักต้นไม้ใหญ่ฯ อยู่ระหว่างการปรับปรุงรายละเอียดอีกเล็กน้อย และจะทำการเผยแพร่ เพื่อระดมการมีส่วนร่วมจากคนพะเยาและที่อื่น ๆ ที่เห็นด้วยกับแนวทางนี้ ซึ่งปัจจุบันมีผู้ร่วมบริจาคแล้วประมาณ 30,000 บาท

.

.

ที่ประชุมยังเปิดให้ผู้แทนจากสภาลมหายใจภาคเหนือ โดย คุณวิทยา ครองทรัพย์ และคุณบัณรส บัวคลี่ ได้พูดถึงปัญหาไฟป่า-ฝุ่นควัน ที่มีผลและเชื่อมโยงกัน รวมถึงแนวทางการเชื่อมความร่วมมือของเครือข่ายสภาลมหายใจภาคเหนือ ที่จะเป็นพลังในการสร้างการเปลี่ยนแปลง เพิ่มจากสิ่งที่ภาคีในทุกจังหวัดกำลังทำอยู่

.

สำหรับทิศทางในปีต่อไป สภาลมหายใจพะเยา จะสานต่องานเดิมที่กำลังดำเนินการอยู่ และจะเพิ่มภารกิจใหม่ โครงการโรงเรียนสู้ฝุ่น และห้องเรียนปลอดฝุ่น ร่วมกับเครือข่ายสภาลมหายใจภาคเหนือ และ สสส. โดยเตรียมจะตั้งทีมประสานงานชุดเล็ก เพื่อเรื่องนี้ต่อทันที

.

ข่าว : วิชิต ถิ่นวัฒนากูล สภาลมหายใจพะเยา / WEVO สื่ออาสา

#เพื่อลมหายใจภาคเหนือ

WEVO NEWS

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

เห็ดปลอดเผา ก้อโมเดล พลัส+ ภาคีเครือข่ายแม่ปิงตอนใต้ ร่วมกันช่วยแก้ปัญหาฝุ่นควันไฟ อช.แม่ปิง

วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 ก้อโมเดล พลัส+ ภาคีเครือข่ายแม่ปิงตอนใต้ ความพยายามดึงความร่วมมือหลายฝ่ายเข้าไปร่วมด้วยช่วยแก้ปัญหาฝุ่นควันไฟ อช.แม่ปิง ทั้งด้านอาชีพเศรษฐกิจปลอดเผา และด้านท่องเที่ยว เปลี่ยนจาก …

อ่านเพิ่มเติม →

สิ่งที่แต่ละจังหวัดต้องเปลี่ยน 2567 ทำแบบเดิมไม่ได้

สิ่งที่แต่ละจังหวัดต้องเปลี่ยน 2567 ทำแบบเดิมไม่ได้ บรรยายโดย บัณรส บัวคลี่ ฝ่ายข้อมูลและผลักดันนโยบาย เครือข่ายสภาลมหายใจภาคเหนือ

อ่านเพิ่มเติม →