จับตาวิษณุ หัวโต๊ะประชุม ก.ก.ถ. จัดงบให้ อปท.สู้ไฟป่าทันหรือไม่?

ในวันที่ 29 ตุลาคมนี้ จะมีการประชุมคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3/2564 ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน วาระสำคัญที่น่าสนใจ ก็คือ การรับรองการประชุมก.ก.ถ. 2/2564 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2564 ที่ได้เห็นชอบแนวทางจัดสรรงบประมาณตามภารกิจถ่ายโอนจัดการไฟป่า  และวาระพิจารณาหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่ อปท. ปีงบประมาณ 2565 (ฉบับที่2)

.

วาระการประชุมดังกล่าวจะมีผลต่อมาตรการแก้ปัญหามลพิษฝุ่นควันไฟโดยเฉพาะทางภาคเหนือที่เกิดวิกฤตต่อเนื่องยาวนานเกินทศวรรษ เพราะจะพิจารณารับรองแนวทางจัดสรรงบประมาณภารกิจด้านป้องกันและควบคุมไฟป่าของอปท. ที่ได้รับการถ่ายโอนมาจากกรมป่าไม้แต่ไม่สามารถปฏิบัติได้จริงเพราะระเบียบรับรองในรายละเอียดยังไม่ชัดเจน เป็นที่ยืดเยื้อมานาน ในครั้งนี้จะชัดเจนว่า จะสามารถจัดสรรงบประมาณอุดหนุนแก่ อ.ป.ท.ไปดำเนินการต่อสู้ปัญหามลพิษฝุ่นควันไฟป่าได้หรือไม่ และทันปฏิบัติได้ภายปีในงบประมาณ 2565 นี้

.

ทั้งนี้ในการประชุม ก.ก.ถ. 2/2564 เมื่อ 8 กันยายนที่ผ่านมา ก.ก.ถ.เห็นชอบตามที่อนุกรรมการศึกษาฯ เสนอขึ้นมา กล่าวคือ แบ่งพื้นที่ขนาดของป่าไม้ที่ อ.ป.ท.ต้องรับผิดชอบภารกิจเป็น 3 ระดับ คือ 1/ ระดับเล็ก มีขนาดพื้นที่ป่าสงวนที่ต้องรับผิดชอบไม่เกิน 4,999 ไร่   มีทั้งสิ้น 2,098 แห่ง 2/ ระดับกลาง รับผิดชอบพื้นที่ป่าระหว่าง 5,000-100,000 ไร่ จำนวน 144 แห่ง และ 3/ ระดับใหญ่ รับผิดชอบป่าตั้งแต่ 100,000 ไร่ขึ้นไป จำนวน 75 อปท.   ซึ่งจะสามารถจัดสรรเงินอุดหนุนได้ในปีงบประมาณ 2566

.

สำหรับพื้นที่เร่งด่วนใน 10 จังหวัดภาคเหนือที่กำลังจะเกิดวิกฤตมลพิษในต้นปี 2565  จำเป็นต้องใช้งบประมาณของปี 2565 ขอให้เสนอต่อ ครม.เห็นชอบเพื่อจัดสรรงบประมาณอุดหนุนให้กับ อปท.ใน 10 จังหวัดภาคเหนือ แห่งละ 20,000-50,000 บาท

.

การประชุมก.ก.ถ. ครั้งที่ 3/2564 วันที่ 29 ตุลาคมนี้ จะมีความชัดเจนว่า อปท.ภาคเหนือจะได้รับเงินอุดหนุนเพื่อภารกิจป้องกันและควบคุมไฟป่าได้ทันหรือไม่

.

อนึ่งการถ่ายโอนภารกิจป้องกันและดับไฟป่าของกรมป่าไม้ ให้กับ อปท. นั้นเกิดจากรัฐธรรมนูญฉบับปี 2540 พรบ.แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ 2542 จากนั้นกรมป่าไม้ทยอยมอบภารกิจตามแผนให้กับ อปท.ต่างๆ เรื่อยมาตั้งแต่ราวพ.ศ.2550-2554  แต่อย่างไรก็ตามในทางปฏิบัติ อปท.ไม่ได้งบประมาณตามภารกิจนี้ ขณะเดียวกันก็ไม่สามารถข้ามเขตป่าสงวนเข้าไปดำเนินกิจกรรมต่างๆ ได้เอง จึงไม่ได้ตั้งแผนงบประมาณของตนไว้ เมื่อเกิดเหตุไฟไหม้ในป่าสงวนแห่งชาติ จึงไม่มีหน่วยรับผิดชอบโดยตรง เป็นช่องโหว่ของปัญหามลพิษฝุ่นควันยืดเยื้อมานานหลายปี

.

หมายเหตุ / รายละเอียดการประชุม ก.ก.ถ.2/2564 เรื่องนี้ ดูเอกสารประกอบ

#เพื่อลมหายใจภาคเหนือ

WEVO NEWS

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

เห็ดปลอดเผา ก้อโมเดล พลัส+ ภาคีเครือข่ายแม่ปิงตอนใต้ ร่วมกันช่วยแก้ปัญหาฝุ่นควันไฟ อช.แม่ปิง

วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 ก้อโมเดล พลัส+ ภาคีเครือข่ายแม่ปิงตอนใต้ ความพยายามดึงความร่วมมือหลายฝ่ายเข้าไปร่วมด้วยช่วยแก้ปัญหาฝุ่นควันไฟ อช.แม่ปิง ทั้งด้านอาชีพเศรษฐกิจปลอดเผา และด้านท่องเที่ยว เปลี่ยนจาก …

อ่านเพิ่มเติม →

สิ่งที่แต่ละจังหวัดต้องเปลี่ยน 2567 ทำแบบเดิมไม่ได้

สิ่งที่แต่ละจังหวัดต้องเปลี่ยน 2567 ทำแบบเดิมไม่ได้ บรรยายโดย บัณรส บัวคลี่ ฝ่ายข้อมูลและผลักดันนโยบาย เครือข่ายสภาลมหายใจภาคเหนือ

อ่านเพิ่มเติม →