เชียงรายประกาศขอความร่วมมืองดการเผาในที่โล่งทุกชนิดใช้มาตรการเพื่อป้องกันและลดปริมาณ PM 2.5

วันที่ 21 ตุลาคม 2564

ประกาศขอความร่วมมืองดเผาในที่โล่งทุกชนิดและกำหนดมาตรการเพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ปี 2564-2565 มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 นี้

กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย  เปิดเผยประกาศ เรื่องขอความร่วมมืองดการเผาในที่โล่งทุกชนิดและกำหนดมาตรการเพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ในพื้นที่จังหวัดเชียงราปี 2564-2565  ว่าด้วยในช่วงฤดูแล้งของทุกปี ระหว่างเดือนธันวาคมถึงต้นเดือนพฤษภาคม ในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ มักประสบกับปัญหาไฟป่า ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดปัญหาวิกฤติมลพิษหมอกควัน ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิต เศรษฐกิจ สังคม สุขภาพอนามัยของประชาชน คุณภาพสิ่งแวดล้อม และทัศนวิสัยในการคมนาคมทั้งทางบกและทางอากาศ 

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย มีนโยบายเร่งด่วนในการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน และฝุ่นขนาดเล็ก PM2.5 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2564 เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันมิให้ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เกินค่ามาตรฐานและส่งผลกระทบ ต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนทุกคนในพื้นที่จังหวัดเชียงราย จึงขอความร่วมมืองดการเผาในที่โล่งทุกชนิดและกำหนดมาตรการเพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนำไปปฏิบัติและปรับใช้ตามความเหมาะสม นับตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564  เป็นต้นไป 

โดยขอความร่วมมือ งดการเผาทุกประเภททั้งเศษวัสดุการเกษตรและขยะมูลฝอยในที่โล่ง ทั้งในเขตเมืองและเขตชนบททั้งในสถานที่ราชการ เอกชน ที่สาธารณะประโยชน์ พื้นที่เกษตรกรรม บ้านเรือนที่อยู่อาศัยและพื้นที่อื่น ๆ โดยปรับเปลี่ยนวิธีการกำจัดจากการเผาเป็นการนำไปใช้ประโยชน์หรือย่อยสลายโดยวิธีที่เหมาะสม

กำหนดให้มีการบริหารจัดการแหล่งกำเนิดมลพิษฝุ่นละออง และฝุ่นควันทั้งบนถนน การก่อสร้างอาคาร การประกอบกิจการอุตสาหกรรมโรงงาน และการประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ต้องไม่ก่อให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็กแพร่กระจาย โดยใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมือในการป้องกัน มีการเก็บกวาดวัสดุที่ก่อให้เกิดฝุ่นละออง ล้างถนน สถานที่ประกอบการฉีดพ่นละอองน้ำเพิ่มความชุ่มชื้นในอากาศ ทั้งนี้ในช่วงที่มีค่ามลพิษทางอากาศสูงในระดับที่มีผลต่อสุขภาพ เพิ่มความถี่ในการกวาดล้างทำความสะอาดถนน และการฉีดพ่นละอองน้ำในอากาศในช่วงเวลาตั้งแต่เวลา 06.00-08.00 น. และช่วงเวลา 18.00-20.00 น. หรือตามความสมควรทุกวัน จัดการแหล่งมลพิษจากการจราจรและการขนส่ง โดยการตรวจและแก้ไขปัญหารถควันดำ ทั้งรถยนต์ขนาดเล็ก รถยนต์ขนาดใหญ่ รวมทั้งรถโดยสารสาธารณะ เข้มงวดให้รถบรรทุก รถยนต์ขนส่งสิ้นค้า หรือรถขนย้ายวัสดุการก่อสร้าง รถขนส่งพืชผลทางการเกษตรที่ก่อเกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง ใช้ผ้าใบปกคลุมให้มิดชิด กำชับรถที่ออกจากแหล่งเขตก่อสร้าง และการใช้งานต่าง ๆ ให้มีการล้างล้อรถและหมั่นทำความสะอาดล้างฝุ่นเมื่อบรรทุกหรือขนย้ายเสร็จแล้ว รวมทั้งรณรงค์ลดการใช้รถยนต์ส่วนตัว ในเวลาที่มลพิษทางอากาศสูงหรือในพื้นที่การจราจรหนาแน่น และไม่ติดเครื่องยนต์ขณะจอดในสถานที่ราชการ โรงพยาบาล โรงเรียน พื้นที่สาธารณะและพื้นที่เสี่ยงที่มีมลพิษทางอากาศสูง

กำหนดให้ส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐตรวจสอบ บำรุงรักษายานพาหนะทั้งรถยนต์  รถจักรยานยนต์  และเครื่องยนต์ต่าง ๆ ของทางราชการให้อยู่ในสภาพดี  หากมีปัญหาก่อมลพิษให้หยุดใช้งานจนกว่าจะซ่อมแซมแก้ไขให้แล้วเสร็จ และหน่วยงานราชการตลอดทั้งผู้ที่ปฏิบัติงานของหน่วยงานราชการต้องปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างให้กับภาคเอกชนและประชาชนอย่างจริงจัง

กำหนดให้มีการควบคุมกับแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทโรงงานอุตสาหกรรมให้เจ้าหน้าที่ตรวจกำกับดูแลโรงงานที่มีความเสี่ยงปล่อยฝุ่นละออง เช่น โรงงานที่มีหม้อไอน้ำ โดยใช้เชื้อเพลิงแข็งเป็นเชื้อเพลิง โรงโม่หิน หรือโรงงานผลิตคอนกรีตสำเร็จรูป เพื่อการก่อสร้าง รวมทั้งพื้นที่ประกอบกิจการปล่อยมลพิษทางอากาศเกินกว่ามาตรฐานที่กำหนด ให้ดำเนินการแก้ไขตามระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  

กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หรือ รพ.สต. จัดทำห้องปลอดฝุ่น หรือ Safety Zone ในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับวิกฤตหมอกควันที่สูงเกินเกณฑ์มาตรฐาน ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน

โดยจังหวัดเชียงรายขอให้ทุกหน่วยงานภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และขอความร่วมมือประชาชนทุกพื้นที่จังหวัดเชียงราย ในการดำเนินตามมาตรการของจังหวัด เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในมาตรการป้องกัน ลดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ฝุ่นควันที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนทุกคนในพื้นที่จังหวัดเชียงราย จึงแจ้งและประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564  เป็นต้นไป

#เพื่อลมหายใจภาคเหนือ

WEVO NEWS

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

เห็ดปลอดเผา ก้อโมเดล พลัส+ ภาคีเครือข่ายแม่ปิงตอนใต้ ร่วมกันช่วยแก้ปัญหาฝุ่นควันไฟ อช.แม่ปิง

วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 ก้อโมเดล พลัส+ ภาคีเครือข่ายแม่ปิงตอนใต้ ความพยายามดึงความร่วมมือหลายฝ่ายเข้าไปร่วมด้วยช่วยแก้ปัญหาฝุ่นควันไฟ อช.แม่ปิง ทั้งด้านอาชีพเศรษฐกิจปลอดเผา และด้านท่องเที่ยว เปลี่ยนจาก …

อ่านเพิ่มเติม →

สิ่งที่แต่ละจังหวัดต้องเปลี่ยน 2567 ทำแบบเดิมไม่ได้

สิ่งที่แต่ละจังหวัดต้องเปลี่ยน 2567 ทำแบบเดิมไม่ได้ บรรยายโดย บัณรส บัวคลี่ ฝ่ายข้อมูลและผลักดันนโยบาย เครือข่ายสภาลมหายใจภาคเหนือ

อ่านเพิ่มเติม →