จัดงบอุดหนุนอปท. ใน 10 จว.ภาคเหนือสู้ไฟป่าปีงบ 65 รับฤดูแล้งที่จะถึง แห่งละ 2-5 หมื่นบาท

ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเตรียมจัดสรรงบปี 65 ให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกขนาด ใช้คุมไฟป่าในพื้นที่ โดยเฉพาะภาคเหนือ และจังหวัดที่ตรวจพบจุดความร้อน

วันที่ 6 พ.ย. 2564 นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ในช่วงเดือน ม.ค. – พ.ค. ของทุกปี เป็นช่วงฤดูที่เกิดไฟป่าและหมอกควันสูงสุด โดยเฉพาะสถานการณ์ปัจจุบันที่วิกฤติไฟป่า หมอกควัน และฝุ่น PM 2.5 ในประเทศไทยและทั่วโลกเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภาพรวม

คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการประชุมครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 8 ก.ย. 64 ได้เห็นชอบแนวการจัดสรรงบประมาณภารกิจการป้องกันและควบคุมไฟป่าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 2 เพื่อสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในภารกิจงานควบคุมไฟป่าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ซึ่งแบ่งระดับความจำเป็นและความรุนแรงของพื้นที่ ออกเป็น 3 ระดับ

ได้แก่ จังหวัดที่วิกฤติและมีความจำเป็นเร่งด่วน จำนวน 10 จังหวัดภาคเหนือ จังหวัดที่มีความจำเป็นเร่งด่วนปานกลาง จำนวน 17 จังหวัด และจังหวัดอื่นๆ ตามที่ตรวจพบจุดความร้อน (hot spot)

โดยพิจารณาจัดสรรงบประมาณตามขนาดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้

  • 1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดเล็ก ใช้งบประมาณรวมทั้งสิ้น 638,500 บาท
  • 2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดกลาง ใช้งบประมาณรวมทั้งสิ้น 1,249,000 บาท
  • 3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ ใช้งบประมาณรวมทั้งสิ้น 1,865,500 บา

.

ปลัด สปน. กล่าวต่อว่า การจัดสรรงบประมาณสำหรับภารกิจการป้องกันและควบคุมไฟป่าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนี้จะทำให้การป้องกันและควบคุมไฟป่าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด คณะกรรมการจึงขอให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเสนอ ขอตั้งงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ต่อไป รวมทั้งสามารถบริหารจัดการงบประมาณ สำหรับการจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จำเป็น เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานในภารกิจด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่า เช่น ไฟฉาย ชุดปฐมพยาบาล ชุดทำแผล รองเท้าบูต รองเท้าผ้าใบสำหรับเดินป่า มีดขอมีดอีโต้ เครื่องเป่าลม เป็นต้น เพื่อให้การดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ การจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 นี้ จะทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วางแผนการจัดฝึกอบรมอาสาสมัครท้องถิ่นควบคุมไฟป่า ให้มีความรู้ทั้งด้านทฤษฎีและการฝึกทักษะการปฏิบัติงานควบคุมไฟป่า การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับไฟป่า ข้อมูลข่าวสารการดำเนินงานและแนวทางการป้องกันไฟป่า รวมทั้งจะเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและควบคุมไฟป่าในพื้นที่ด้วย การดำเนินการนี้จะเป็นประโยชน์ในการอนุรักษ์ผืนป่าที่เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่สำคัญ และเป็นศูนย์รวมความหลากหลายทางชีวภาพที่ชุมชนสามารถใช้ประโยชน์ในอนาคต

#เพื่อลมหายใจภาคเหนือ

WEVO NEWS

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

เห็ดปลอดเผา ก้อโมเดล พลัส+ ภาคีเครือข่ายแม่ปิงตอนใต้ ร่วมกันช่วยแก้ปัญหาฝุ่นควันไฟ อช.แม่ปิง

วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 ก้อโมเดล พลัส+ ภาคีเครือข่ายแม่ปิงตอนใต้ ความพยายามดึงความร่วมมือหลายฝ่ายเข้าไปร่วมด้วยช่วยแก้ปัญหาฝุ่นควันไฟ อช.แม่ปิง ทั้งด้านอาชีพเศรษฐกิจปลอดเผา และด้านท่องเที่ยว เปลี่ยนจาก …

อ่านเพิ่มเติม →

สิ่งที่แต่ละจังหวัดต้องเปลี่ยน 2567 ทำแบบเดิมไม่ได้

สิ่งที่แต่ละจังหวัดต้องเปลี่ยน 2567 ทำแบบเดิมไม่ได้ บรรยายโดย บัณรส บัวคลี่ ฝ่ายข้อมูลและผลักดันนโยบาย เครือข่ายสภาลมหายใจภาคเหนือ

อ่านเพิ่มเติม →