สภาลมหายใจพะเยา เตรียมแผนสู้ฝุ่นควันปี 65

30 พฤศจิกายน 2564 ณ มูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนา สภาลมหายใจพะเยาประชุมติดตามและวางแผนการดำเนินงานปี 2565 โดยมีสมาชิกสภาลมหายใจเยา และภาคีเครือข่ายเข้าร่วมแลกเปลี่ยน

นายประยูร เผ่าเต็ม ตัวแทนสภาองค์กรชุมชน 36 ตำบล ได้กล่าวว่า สภาองค์กรชุมชน มีการยกระดับการแก้ไขปัญหาหมอกควันฝุ่น PM2.5 เป็นวาระของท้องถิ่นที่ให้จัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ฟื้นฟูป่าชุมชน สนับสนุนเครื่องอัดฟางกับเกษตรกร ร่วมไปถึงการสนับสนุน การจัดการขยะและเศษวัชพืช ส่วนการสนับสนุนการจัดตั้งดูแลป่าชุน และป้องกันไม่ให้เกิดไฟป่า โดยเฉพาะ ตำบลต๋อม และตำบลออย มีการจัดการดูแลและเฝ้าระวังไฟป่า การปลูกป่าทดแทน และการนำใบไม้ มาอัดเป็นจานแปรรูป

.

นายปริญญาโศภิตภิญโญ ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อมสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา ได้กล่าวในที่ประชุมว่า ในปี 65 นี้ เครือข่ายทสม. จะต้องมีการขอสนับสนุนงบประมาณให้อาสาสมัครโดยผ่านทางกองทุนสิ่งแวดล้อม อาจจะเป็นงบสนับสนุนต่อเนื่อง 2-3 ปี และทสม. จะเป็นอีกหนึ่งเครือข่ายที่เข้าร่วมกับสภาลมหายใจพะเยาสามารถเป็นกำลังหลักช่วยเหลือในด้านต่างๆได้โดยเฉพาะด้านพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน อีกส่วนหนึ่งคือการที่ผู้ว่าราชการจังหวัดได้มีการจัดตั้งหน่วยเฝ้าระวัง ลาดตะเวน อาสาสมัครทุกหมู่บ้าน ให้อำเภอเป็นศูนย์บูรณาการดับไฟป่าและฝุ่นควัน ในช่วงที่มีมาตราการประกาศงดเผาทางจังหวัด รวมไปถึงให้การรณรงค์ประชาสัมพันธ์งดการเผา

.

พัฒนาข้อเสนอต่อการทำงานสภาลมหายใจพะเยา

  • รวบรวมข้อมูลแผนหน่วยงานและเครือข่าย ในภารกิจของการดำเนินงาน ในปี 65 การลดฝุ่นควันและไฟป่า
  • การสร้างคุณค่า ผลิตภัณฑ์ ของสภาลมหายใจพะเยา เช่น การทำดินและปุ๋ยที่มีคุณภาพและสร้างสินค้าและใช้สอยจากวัสดุเหลือใช้จากการเกษตร
  • การสร้างงานวิชาการให้สามารถเปรียบเทียบ รายได้และสุขภาพของการดำเนินงานบางส่วน เช่น การไถกลบหรือ เกษตรอินทรีย์
  • การพัฒนาทีมสื่อและการสื่อสาธารณะในการรวบรวมผลงานและการดำเนินงานเด่นในพื้นที่
  • การส่งเสริมนวัตกรรมและผลผลิตภัณฑ์ที่เป็นสินค้ารายได้ 

.

ในที่ประชุมเห็นพ้องต้องกันว่า แผนดำเนินการงานในปี 65 นี้ ทุกแผนที่สภาลมหายใจพะเยานำเสนอ จะนำเข้าไปสู่ที่ประชุมระดับจังหวัด เพื่อผลักดันให้บรรจุอยู่ในแผนยุทธศาสตร์จังหวัด

  • การส่งเสริมพัฒนาอาสาสมัครคนรุ่นใหม่
  • การพัฒนาพื้นที่รูปธรรมและขับเคลื่อนนโยบายจังหวัด นำร่องในพื้นที่ 4 ตำบลให้เป็นพื้นที่ต้นแบบ และสื่อสารให้กับประชาชน โดย สวท.พะเยา
  • นวัตกรรมลดเศษวัขพืช ลดฝุ่นควัน PM2.5 การเชื่อมกับนักวิชาการ และมหาลัย เช่น การส่งเสริมเครื่ออัดใบไม้ การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากใบไม้ และขยายต่อยอดให้เป็นสินค้าผลิตภัณฑ์ของชุมชนสู่ระดับอุสาหกรรม
  • ระดมทุนเข้ากองทุน : กองทุนรักต้นไม้ใหญ่เพื่อลมหายใจพะเยา
  • การรณรงค์สื่อสารสาธารณะ สร้างการรับรู้และมีส่วนร่วมของสภาลมหายใจพะเยา
#เพื่อลมหายใจพะเยา

WEVO NEWS

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

เห็ดปลอดเผา ก้อโมเดล พลัส+ ภาคีเครือข่ายแม่ปิงตอนใต้ ร่วมกันช่วยแก้ปัญหาฝุ่นควันไฟ อช.แม่ปิง

วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 ก้อโมเดล พลัส+ ภาคีเครือข่ายแม่ปิงตอนใต้ ความพยายามดึงความร่วมมือหลายฝ่ายเข้าไปร่วมด้วยช่วยแก้ปัญหาฝุ่นควันไฟ อช.แม่ปิง ทั้งด้านอาชีพเศรษฐกิจปลอดเผา และด้านท่องเที่ยว เปลี่ยนจาก …

อ่านเพิ่มเติม →

สิ่งที่แต่ละจังหวัดต้องเปลี่ยน 2567 ทำแบบเดิมไม่ได้

สิ่งที่แต่ละจังหวัดต้องเปลี่ยน 2567 ทำแบบเดิมไม่ได้ บรรยายโดย บัณรส บัวคลี่ ฝ่ายข้อมูลและผลักดันนโยบาย เครือข่ายสภาลมหายใจภาคเหนือ

อ่านเพิ่มเติม →