คณะอนุกรรมฯ ถ่ายโอนภารกิจด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วันที่ 2 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุม 108 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล

รศ.ธนพร ศรียากูล ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาความเป็นไปได้การถ่ายโอนภารกิจด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 5/2564 โดยมี นายมงคลชัย สมอุดร รองปลัดสำนักนายกรัฐมตรี เป็นรองประธาน และนายวรพงศ์ อุตทานนทร์ตรี ผอ.ส่วนนโยบายและแผนการกระจายอำนาจ สกถ. เป็นเลขานุการ

ในที่ประชุมได้มติว่า

1. รับทราบความคืบหน้าการดำเนินการจัดการมูลฝอยติดเชื้อของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการ ดำเนินการดาวน์โหลดข้อมูลเกี่ยวกับกฎกระทรวงและประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ COVID – 19 ตามที่ผู้แทนกรมอนามัยได้นำเรียนที่ประชุมเพื่อประกอบรายงานการประชุมต่อไป

2. รับทราบความคืบหน้าเกี่ยวกับผลการหารือกับคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การแต่งตั้งเจ้าพนักงานท้องถิ่นเป็นเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2535 และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการประสานกับผู้แทนกรมควบคุมมลพิษ ตามที่ได้นำเรียนในที่ประชุมเกี่ยวกับการจัดทำบันทึกข้อตกลงร่วมกัน (MOU) ร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทั้งนี้เพื่อนำมาใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะอนุกรรมการฯต่อไป

3. แนวทางการดำเนินการป้องกันและควบคุมไฟป่าของ อปท. ตามมติ ก.ก.ถ. เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2564 มีความเห็นดังนี้

  • สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เห็นควรให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตั้งงบประมาณจากงบกลาง และให้ ปท. ใช้เงินเหลือจ่ายเพื่อดำเนินภารกิจการป้องกันและควบคุมไฟป่าไปพลางก่อน
  • สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รับทราบขั้นตอนและวิธีการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และสำนักงบประมาณในการจัดทำงบประมาณสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
  • มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการดำเนินการประสานส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมป่าไม้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสำนักงบประมาณ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และสมาคม อปท. เพื่อประชุมหารือและซักซ้อมความเข้าใจร่วมกัน (ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์) เกี่ยวกับแนวทางและการตั้งงบประมาณ (งบกลาง) สำหรับภารกิจการป้องกันและควบคุมไฟป่าทั้งนี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการ โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลัก ได้แก่ อบจ. ที่มีศักยภาพและอยู่ในพื้นที่เร่งด่วน เช่น จังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือ เป็นต้น

4. เห็นควรให้มีการกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนภารกิจของ อปท. ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม โดยการคัดเลือกพื้นที่ในลักษณะ Sandbox เพื่อเป็นต้นแบบในการดำเนินการ และเสนอคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการถ่ายโอนบริการสาธารณะกิจกรรมสาธารณะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีลักษณะพิเศษเฉพาะ (อสมมาตร) เพื่อพิจารณาต่อไปรวมทั้งให้ฝ่ายเลขานุการประสานไปยังกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อสนับสนุนการดำเนินการขับเคลื่อนภารกิจของ อปท. ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมต่อไป

5. นำเรียนที่ประชุม ก.ก.ถ. เพื่อรับทราบมติที่ประชุมของคณะอนุกรรมการฯ

ที่มา : สำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล
#เพื่อลมหายใจเชียงใหม่

WEVO NEWS

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

เห็ดปลอดเผา ก้อโมเดล พลัส+ ภาคีเครือข่ายแม่ปิงตอนใต้ ร่วมกันช่วยแก้ปัญหาฝุ่นควันไฟ อช.แม่ปิง

วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 ก้อโมเดล พลัส+ ภาคีเครือข่ายแม่ปิงตอนใต้ ความพยายามดึงความร่วมมือหลายฝ่ายเข้าไปร่วมด้วยช่วยแก้ปัญหาฝุ่นควันไฟ อช.แม่ปิง ทั้งด้านอาชีพเศรษฐกิจปลอดเผา และด้านท่องเที่ยว เปลี่ยนจาก …

อ่านเพิ่มเติม →

สิ่งที่แต่ละจังหวัดต้องเปลี่ยน 2567 ทำแบบเดิมไม่ได้

สิ่งที่แต่ละจังหวัดต้องเปลี่ยน 2567 ทำแบบเดิมไม่ได้ บรรยายโดย บัณรส บัวคลี่ ฝ่ายข้อมูลและผลักดันนโยบาย เครือข่ายสภาลมหายใจภาคเหนือ

อ่านเพิ่มเติม →