อำเภอเมืองเชียงใหม่ จัดกิจกรรม Kick off ลดหมอกควันไฟป่า เน้นย้ำ 3 มาตรการแก้ไข โดยบูรณาการทุกภาคส่วน

วันที่ 3 ธันวาคม 2564 ณ ลานกิจกรรมเชิงบันไดทางขึ้นวัดพระธาตุดอยคำ หมู่ที่ 3 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายอภิชาติ เหมือนมนัส นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งมีประชาชนและตัวแทนจากหน่วยงานราชการต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยภายในงานได้มีการจัดกิจกรรมรณรงค์ ในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ในเขต อ.เมือง กิจกรรมสาธิตการดับไฟป่า รวมไปถึงการจัดทำแนวกันไฟ ระยะทางรวมกว่า 5,500 เมตร

นายอภิชาติ เหมือนมนัส นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ กล่าวว่า ที่ผ่านมา จ.เชียงใหม่ ประสบปัญหาไฟป่าและหมอกควันมาเป็นระยะเวลายาวนาน โดยเฉพาะในห้วงเดือน ม.ค.-เม.ย.ของทุกปี จะมีสภาพหมอกควันปกคลุมไปทั่ว ทำให้คุณภาพอากาศในห้วงเวลาดังกล่าว อยู่ในระดับที่มีผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม และสุขภาพอนามัยของประชาชน รวมไปถึงยังส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ดังนั้น จ.เชียงใหม่ จึงมีการประกาศให้ปัญหาหมอกควันและไฟป่าเป็นวาระสำคัญ ที่จะต้องดำเนินการแก้ไขอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยให้แต่ละอำเภอ ได้บูรณาการหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ จัดทำกิจกรรมรณรงค์ป้องกันปัญหาหมอกควันและไฟป่าในครั้งนี้ เพื่อเป็นการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ มีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบจากไฟป่าและหมอกควัน อีกทั้งยังเป็นการบูรณาการทุกภาคส่วนในพื้นที่ เพื่อการเตรียมความพร้อม ป้องกันเฝ้าระวัง และติดตามดูแลไม่ให้เกิดสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ เป็นการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอำเภอเมือง ในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน และไฟป่าอย่างยั่งยืน

นายธนวัฒน์ ยอดใจ กล่าวว่า จ.เชียงใหม่ ได้มีประกาศเรื่องกำหนดช่วงเวลาห้ามเผาในที่โล่งทุกชนิดอย่างเด็ดขาดในพื้นที่ จึงประกาศให้ปัญหาหมอกควันและไฟป่าเป็นวาระของ จ.เชียงใหม่ ที่ต้องดำเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยทางอำเภอเมือง และเทศบาลแม่เหียะ ได้ขานรับนโยบายดังกล่าว เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว ได้กำหนดเป็น 3 มาตรการคือ

  1. มาตรการเตรียมการและป้องกัน (ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 – เดือนกุมภาพันธ์ 2565) ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 ดึงฟืนออกจากไฟ โดยดำเนินการบูรณาการทุกภาคส่วน เตรียมบุคลากร เครื่องมือ งบประมาณ บริหารจัดการชิงเผา และจัดทำแนวกันไฟในพื้นที่ ซึ่งทางอำเภอเมืองโดยท้องที่ ท้องถิ่น ทั้ง 9 ตำบล รวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และภาคีเครือข่าย จะดำเนิน Kick Off รณรงค์การงดเผาเพื่อลดหมอกควัน ซึ่งดำเนินการในวันที่ 3 ธันวาคม 2564 ณ เชิงวัดพระธาตุดอยคำ ต.แม่เหียะ รวมถึงดำเนินการประชาสัมพันธ์เชิงรุกอย่างจริงจัง เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลทุกช่องทาง
  2. มาตรการรับมือ (ระหว่างเดือนมีนาคม ถึงเดือนเมษายน 2565) ซึ่งจะกำหนดเป็นช่วงเวลาห้ามเผาเด็ดขาด ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 ดึงไฟจากใจคน ด้วยการจัดชุดลาดตะเวน จัดชุดปฏิบัติการเข้าดับไฟทันที ในเวลาอันรวดเร็วหากเกิดไฟไหม้ในพื้นที่ และดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
  3. มาตรการสร้างความยั่งยืน (ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป) ภายใต้ยุทธศาสตร์ ควบคุมไฟป่าอย่างยั่งยืนด้วยศาสตร์พระราชา ด้วยการบูรณาการหน่วยงานภาครัฐทุกหน่วย ร่วมกันรณรงค์ให้ความรู้แก่เยาวชน ประชาชน และแสวงหาองค์กรภาคประชาชน นักธุรกิจ มาร่วมกันดำเนินการตามโครงการพระราชดำริฯ ทุกประเภทที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์ ฟื้นฟูป่าไม้ เสริมสร้างการปลูกป่าในใจคน สร้างชุมชนปลอดการเผาเพื่อความยั่งยืนต่อไป
#เพื่อลมหายใจภาคเหนือ

WEVO NEWS

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

เห็ดปลอดเผา ก้อโมเดล พลัส+ ภาคีเครือข่ายแม่ปิงตอนใต้ ร่วมกันช่วยแก้ปัญหาฝุ่นควันไฟ อช.แม่ปิง

วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 ก้อโมเดล พลัส+ ภาคีเครือข่ายแม่ปิงตอนใต้ ความพยายามดึงความร่วมมือหลายฝ่ายเข้าไปร่วมด้วยช่วยแก้ปัญหาฝุ่นควันไฟ อช.แม่ปิง ทั้งด้านอาชีพเศรษฐกิจปลอดเผา และด้านท่องเที่ยว เปลี่ยนจาก …

อ่านเพิ่มเติม →

สิ่งที่แต่ละจังหวัดต้องเปลี่ยน 2567 ทำแบบเดิมไม่ได้

สิ่งที่แต่ละจังหวัดต้องเปลี่ยน 2567 ทำแบบเดิมไม่ได้ บรรยายโดย บัณรส บัวคลี่ ฝ่ายข้อมูลและผลักดันนโยบาย เครือข่ายสภาลมหายใจภาคเหนือ

อ่านเพิ่มเติม →