สว.ลงพื้นที่ จ.แม่ฮ่องสอน ยืนยันเดินหน้าผลักดันแก้ปัญหาที่ดินทำกิน สาธารณูปโภคพื้นฐาน และรักษาความหลากหลายของชาติพันธุ์

ระหว่างวันที่ 1 – 3 ธันวาคม 2564 วุฒิสภาโดยคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) นำโดย พลเอกสกนธ์ สัจจานิตย์ รองประธานกรรมการโครงการฯ คนที่ 1 พร้อมด้วยสมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน อำเภอปาย และอำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อเข้าเยี่ยมเยือนประชาชน ติดตามการดำเนินงานของส่วนราชการรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมร่วมรับฟัง แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะกับประชาชน เพื่อนำไปสู่การแนวทางการพัฒนา และแก้ไขปัญหาความเป็นอยู่ของประชาชน

พลเอกสกนธ์  สัจจานิตย์ ระบุว่า ในการปฏิรูปการบริหารประเทศ จะทำได้ต้องสัมพันธ์กับประชาชนในพื้นที่ จึงต้องลงพื้นที่เพื่อให้ทราบถึงสภาพจริงของพี่น้องประชาชน เพื่อนำมาสู่การหาแนวทางแก้ไขด้วยกลไกของวุฒิสภา ในการผลักดันหรือเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรี รวมถึงประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อน

พื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีลักษณะเฉพาะ คือเป็นพื้นที่ป่าเสียส่วนใหญ่ซึ่งเป็นจุดเด่น แต่ในขณะเดียวก็มีปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัยและพื้นที่ทำกินที่ประชาชนอาศัยอยู่มานานแล้วแต่เป็นพื้นที่สาธารณะ เช่น พื้นที่อุทยาน พื้นที่ป่า จึงต้องหาทางให้ประชาชนมีพื้นที่ทำกินที่เพียงพออย่างถูกกฎหมาย ซึ่งรัฐบาลก็ได้มีนโยบายให้คนอยู่กับป่า โดยออกกฎหมาย อนุญาตให้ประชาชนทำกินในพื้นที่ที่ทำกินเดิมเมื่อปี 2557 (แม่ฮ่องสอนโมเดล) ภายใต้เงื่อนไขที่ต้องไม่บุกรุกเพิ่ม ก็จะทำให้คนอยู่กับป่าได้

ในเรื่องของสาธารณูปโภคทั้ง น้ำ ไฟ ถนนหนทาง ก็เป็นปัจจัยพื้นฐานที่จะทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ทางคณะฯก็ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าของโครงการต่างๆในครั้งนี้ด้วย พร้อมจะผลักดัน ส่งเสริมให้ชาวแม่ฮ่องสอนมีความมั่นคงด้านสาธารณูปโภคทุกครัวเรือน

นอกจากนี้ ประชาชนที่อยู่ในจังหวัดหวัดมีความหลากหลายชาติพันธุ์ ซึ่งมีอัตลักษณ์ที่ทรงคุณค่า ทางวุฒิสภาโดยคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม ก็อยู่ระหว่างผลักดันพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.)คุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ เพื่อที่จะไม่เพียงแต่คุ้มครองกลุ่มชาติพันธุ์ แต่จะรักษา อนุรักษ์ความเป็นวัฒนธรรม พร้อมส่งเสริมให้เติบโตได้ในอนาคตอีกด้วย

ที่มา : สวท.แม่ฮ่องสอน
#เพื่อลมหายใจภาคเหนือ

WEVO NEWS

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

เห็ดปลอดเผา ก้อโมเดล พลัส+ ภาคีเครือข่ายแม่ปิงตอนใต้ ร่วมกันช่วยแก้ปัญหาฝุ่นควันไฟ อช.แม่ปิง

วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 ก้อโมเดล พลัส+ ภาคีเครือข่ายแม่ปิงตอนใต้ ความพยายามดึงความร่วมมือหลายฝ่ายเข้าไปร่วมด้วยช่วยแก้ปัญหาฝุ่นควันไฟ อช.แม่ปิง ทั้งด้านอาชีพเศรษฐกิจปลอดเผา และด้านท่องเที่ยว เปลี่ยนจาก …

อ่านเพิ่มเติม →

สิ่งที่แต่ละจังหวัดต้องเปลี่ยน 2567 ทำแบบเดิมไม่ได้

สิ่งที่แต่ละจังหวัดต้องเปลี่ยน 2567 ทำแบบเดิมไม่ได้ บรรยายโดย บัณรส บัวคลี่ ฝ่ายข้อมูลและผลักดันนโยบาย เครือข่ายสภาลมหายใจภาคเหนือ

อ่านเพิ่มเติม →