เชียงใหม่เตรียมรับมือปัญหาไฟป่าหมอกควันปี 65 เน้น 65 พื้นที่เป้าหมาย ตั้งเป้าลดจุด Hotspot – ค่า PM2.5 20%

จังหวัดเชียงใหม่ย้ำทุกหน่วยงานเตรียมรับมือปัญหาไฟป่าหมอกควันปี 65 ระบุจังหวัดตั้งศูนย์บัญชาการทุกระดับพร้อมทำงาน – จัดชุดลาดตระเวนลงพื้นที่เฝ้าระวังการเผาป่า ตั้งเป้าจับตา 65 ตำบลพื้นที่เสี่ยง กับลดตัวเลขจุด Hotspot – ค่า PM2.5 ลงอีก 20%

.

.

การประชุมคณะกรรมการศูนย์บัญชาการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 6 ม.ค. 2565 ที่ผ่านมา ได้แจ้งให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบการดำเนินการของจังหวัดเชียงใหม่ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ทั้งการออกประกาศ แผน และคำสั่งต่างๆ ตั้งแต่ช่วงปลายปี 2564 ที่ผ่านมา รวมถึงการดำเนินการของหน่วยงานต่างๆ อาทิเช่น การออกประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง มาตรการป้องกันการจุดไฟเผาในที่โล่งและพื้นที่การเกษตร, ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง การห้ามเผาในที่โล่งทุกชนิด ยกเว้นพื้นที่ตามแผนบริหารจัดการเชื้อเพลิง, คำสั่งกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง จัดตั้งศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดเชียงใหม่ เป็นต้น

.

.

ทั้งนี้ในที่ประชุมดังกล่าว นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บัญชาการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดเชียงใหม่ ได้ระบุว่าในปีนี้จังหวัดเชียงใหม่จะมุ่งแก้ไขปัญหาโดยเน้นไปที่การป้องกันไม่ให้เกิดการจุดไฟในป่า โดยได้ทำการจัดตั้งชุดลาดตระเวนในทุกอำเภอเพื่อเฝ้าระวังการเกิดไฟป่าและดับไฟเมื่อพบเหตุ รวมทั้งมีการตั้งศูนย์บัญชาการทั้งในระดับจังหวัด อำเภอ และตำบล เพื่อรับแจ้งเหตุและรับมือกับสถานกาณณ์ต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น ภายใต้การสนับสนุนจากจังหวัดและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดระยะเวลาการดำเนินการ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2564 จนถึงเดือนเมษายน 2565

.

.

สำหรับพื้นที่เป้าหมาย จะเน้นไปที่พื้นที่เป้าหมายที่เสี่ยงต่อการเกิดจุดความร้อนรายตำบล ปี พ.ศ. 2565 จำนวน 65 ตำบล ซึ่งเป็นตำบลที่เกิดจุดความร้อนมากที่สุด จากข้อมูลของปี 2564 ที่ผ่านมา ขณะที่เป้าหมายทั้ตั้งไว้สำหรับการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันของจังหวัดในปี 2565 คือการลดจำนวนตัวเลขต่างๆ อาทิเช่นจำนวนจุดความร้อน (Hotspot) และสถิติค่า PM2.5 สูงสุด ให้ลดลงจากสถิติค่าเฉลี่ย 3 ปีย้อนหลังอีก 20%

#เพื่อลมหายใจภาคเหนือ

WEVO NEWS

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

เห็ดปลอดเผา ก้อโมเดล พลัส+ ภาคีเครือข่ายแม่ปิงตอนใต้ ร่วมกันช่วยแก้ปัญหาฝุ่นควันไฟ อช.แม่ปิง

วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 ก้อโมเดล พลัส+ ภาคีเครือข่ายแม่ปิงตอนใต้ ความพยายามดึงความร่วมมือหลายฝ่ายเข้าไปร่วมด้วยช่วยแก้ปัญหาฝุ่นควันไฟ อช.แม่ปิง ทั้งด้านอาชีพเศรษฐกิจปลอดเผา และด้านท่องเที่ยว เปลี่ยนจาก …

อ่านเพิ่มเติม →

สิ่งที่แต่ละจังหวัดต้องเปลี่ยน 2567 ทำแบบเดิมไม่ได้

สิ่งที่แต่ละจังหวัดต้องเปลี่ยน 2567 ทำแบบเดิมไม่ได้ บรรยายโดย บัณรส บัวคลี่ ฝ่ายข้อมูลและผลักดันนโยบาย เครือข่ายสภาลมหายใจภาคเหนือ

อ่านเพิ่มเติม →