พร้อมประกาศจุดยืน! สภาลมหายใจ 8 จังหวัดเหนือเห็นพ้องเคลื่อนไหวเรียกร้องค่ามาตรฐานอากาศใหม่

ตัวแทนจากสภาลมหายใจ 8 จังหวัดภาคเหนือและพันธมิตรเครือข่าย เห็นชอบที่จะจัดการประชุมร่วมกันในวันที่ 22 ม.ค. 2565 เพื่อประกาศจุดยืนเรียกร้องให้ภาครัฐทำการเปลี่ยนแปลงค่ามาตรฐานอากาศให้อยู่ในระดับที่สามารถบ่งบอกอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนได้อย่างชัดเจน

.

.

โดยตัวแทนจากแต่ละจังหวัดได้แสดงความคิดเห็นในการหารือที่จัดขึ้นในวันนี้ (7 ม.ค. 2565) ในหลายประเด็น หลังจากที่นายบัณรส บัวคลี่ จากสภาลมหายใจจังหวัดเชียงใหม่ ได้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับค่ามาตรฐานอากาศที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน โดยชี้ให้เห็นความแตกต่างระหว่างค่ามาตรฐานอากาศของไทยกับประเทศอื่นๆ ที่เป็นไปในทิศางเดียวกัน การกำหนดมาตรฐาน PM2.5 ที่ภาครัฐมีแผนจะปรับเปลี่ยนให้เหมือนกับสากล แต่จนถึงปัจจุบันกลับยังไม่ดำเนินการแต่อย่างใด และการกำหนดระดับความรุนแรงที่ไม่สื่อถึงผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนอย่างแท้จริง

.

ทั้งนี้ในที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบกับแนวทางการเคลื่อนไหวร่วมกันของสภาลมหายใจ 8 จังหวัดภาคเหนือและพันธมิตรเครือข่าย โดยตกลงที่จะจัดการประชุมร่วมกันในวันที่ 22 ม.ค. ที่จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทั้งจะมีการจัดเวที่คู่ขนานในทุกจังหวัด เพื่อแสดงจุดยืนต่อภาครัฐและสังคมว่าประชาชนในภาคเหนือต้องการเห็นความเปลี่ยนแปลงเรื่องมาตรฐานค่าอากาศ โดยหลังจากการประชุมดังกล่าวเกิดขึ้นแล้ว ในลำดับต่อไปจะมีการวางแผนเพื่อกำหนดท่าที แนวทางการขับเคลื่อนในระยะยาว การรวบรวมข้อเสนอแนะต่างๆ ในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน รวมถึงการขยายความร่วมมือในการประกาศจุดยืนไปยังองค์กรและหน่วยงานอื่นๆ อีกด้วย

#เพื่อลมหายใจภาคเหนือ

WEVO NEWS

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

เห็ดปลอดเผา ก้อโมเดล พลัส+ ภาคีเครือข่ายแม่ปิงตอนใต้ ร่วมกันช่วยแก้ปัญหาฝุ่นควันไฟ อช.แม่ปิง

วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 ก้อโมเดล พลัส+ ภาคีเครือข่ายแม่ปิงตอนใต้ ความพยายามดึงความร่วมมือหลายฝ่ายเข้าไปร่วมด้วยช่วยแก้ปัญหาฝุ่นควันไฟ อช.แม่ปิง ทั้งด้านอาชีพเศรษฐกิจปลอดเผา และด้านท่องเที่ยว เปลี่ยนจาก …

อ่านเพิ่มเติม →

สิ่งที่แต่ละจังหวัดต้องเปลี่ยน 2567 ทำแบบเดิมไม่ได้

สิ่งที่แต่ละจังหวัดต้องเปลี่ยน 2567 ทำแบบเดิมไม่ได้ บรรยายโดย บัณรส บัวคลี่ ฝ่ายข้อมูลและผลักดันนโยบาย เครือข่ายสภาลมหายใจภาคเหนือ

อ่านเพิ่มเติม →