ก.ก.ถ.เห็นชอบเพิ่มงบถ่ายโอนดับไฟป่า หลังแก้ไขชื่อ อปท.ตกหล่น

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา คณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.) ได้จัดการประชุม ก.ก.ถ. ครั้งที่ 2/2565 ขึ้น โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการ ก.ก.ถ. เป็นประธาน โดยหนึ่งในเรื่องที่ที่ประชุมได้พิจารณาเห็นชอบ คือการให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และสำนักงบประมาณ ปรับปรุงงบประมาณที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเกี่ยวกับภารกิจการป้องกันและควบคุมไฟป่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้ถูกต้องตามจำนวน อปท.ที่รับการถ่ายโอน

.

.

กรณีดังกล่าวเป็นผลสืบเนื่องจากมาจากการรับถ่ายโอนภารป้องกันและควบคุมไฟป่าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่คณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เห็นชอบให้กรมส่งเสริมการปกครอท้องถิ่นเสนอขอตั้งบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่ออุดหนุนให้ อปท.ใช้ในการป้องกันและควบคุมไฟป่า ตามแนวทางที่คณะอนุกรรมการศึกษาความเป็นไปได้การถ่ายโอนภารกิจด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ

.

โดยแนวทางดังกล่าวแบ่งพื้นที่ป่าไม้สำหรับ อปท.ที่มีเขตครอบคลุมพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่ต้องรับผิดชอบ เป็น 3 ระดับ คือ ระดับเล็ก พื้นที่ตั้งแต่ 1 – 49,999 ไร่ จำนวน 2,098 แห่ง ระดับกลาง พื้นที่ตั้งแต่ 50,000 – 100,000 ไร่ จำนวน 144 แห่ง และระดับใหญ่ พื้รที่ตั้งแต่ 100,000 ไร่ขึ้นไป จำนวน 75 แห่ง ขณะที่การจัดสรรงบประมาณ จะแบ่งตามขนาดของ อปท. โดย อปท.ขนาดเล็ก ใช้งบประมาณรวมทั้งสิ้น 638,500 บาท อปท.ขนาดกลาง ใช้งบประมาณรวมทั่งสิ้น 1,249,000 บาท และ อท.ขนาดใหญ่ ใช้งบประมาณรวมทั้งสิ้น 1,865,500 บาท

.

อย่างไรก็ตาม ในการประชุม ก.ก.ถ.ครั้งที่ 1 /2565 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา ได้มีการพิจารณากรณีที่ อปท.บางแห่งไม่ปรากฏรายชื่อในบัญชีรายขื่อพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจป้องกันและควบคุมไฟป่าสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จึงมีการมอบหมายให้กรมป่าไม้ดำเนินการตรวจสอบรายชื่อ อปท.ที่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจป้องกันและควบคุมไฟป่า แต่ว่ารายชื่อตกหล่นจากบัญชีขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ซึ่งมีอยู่ 26 แห่ง และให้ประสานไปยังกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพื่อดำเนินการปรับปรุงงบประมาณ ก่อนที่ที่ประชุมจะเห็นชอบให้มีการปรับปรุงงบประมาณให้ถูกต้องตามจำนวน อปท.ที่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจในการประชมครั้งล่าสุด

.

ทั้งนี้ อปท.ที่รายชื่อตกหล่นจากจากบัญชีขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จำนวน 26 แห่งนั้น เป็น อปท.ในจังหวัดเชียงใหม่ 19 แห่ง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 5 แห่ง และจังหวัดนครศรีธรรมราช 2 แห่ง


#เพื่อลมหายใจภาคเหนือ

WEVO NEWS

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

เห็ดปลอดเผา ก้อโมเดล พลัส+ ภาคีเครือข่ายแม่ปิงตอนใต้ ร่วมกันช่วยแก้ปัญหาฝุ่นควันไฟ อช.แม่ปิง

วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 ก้อโมเดล พลัส+ ภาคีเครือข่ายแม่ปิงตอนใต้ ความพยายามดึงความร่วมมือหลายฝ่ายเข้าไปร่วมด้วยช่วยแก้ปัญหาฝุ่นควันไฟ อช.แม่ปิง ทั้งด้านอาชีพเศรษฐกิจปลอดเผา และด้านท่องเที่ยว เปลี่ยนจาก …

อ่านเพิ่มเติม →

สิ่งที่แต่ละจังหวัดต้องเปลี่ยน 2567 ทำแบบเดิมไม่ได้

สิ่งที่แต่ละจังหวัดต้องเปลี่ยน 2567 ทำแบบเดิมไม่ได้ บรรยายโดย บัณรส บัวคลี่ ฝ่ายข้อมูลและผลักดันนโยบาย เครือข่ายสภาลมหายใจภาคเหนือ

อ่านเพิ่มเติม →