อนุฯ ชง คก.สวล.ยกมาตรฐาน PM2.5 หลังเครือข่าย ปชช.กดดันหนัก

คณะอนุกรรมการกำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ เห็นชอบในการปรับปรุงค่ามาตรฐาน PM2.5 ในบรรยากาศ พร้อมเตรียมจัดทำร่างประกาศค่ามาตรฐาน PM2.5 และกำหนดเงื่อนเวลาในการบังคับใช้ ตามมติจากการประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา

.

.

โดยการประชุมดังกล่าวซึ่งมี ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ประธานคณะอนุกรรมการฯ เป็นประธานการประชุม ร่วมด้วยนายพรศักดิ์ ภู่อิ่ม รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ รองประธานคณะอนุกรรมการฯ นายพันศักดิ์ ถิรมงลคล ผู้อำนวยการกองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง อนุกรรมการและเลขานุการ และอนุกรรมการฯ คนอื่นๆ เข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ มีมติสำคัญคือ

.

1. เห็นชอบในการปรับปรุงค่ามาตรฐานฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ในบรรยากาศ ทั้งเฉลี่ยรายปีและเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ให้เป็นไปตามเป้าหมายระยะที่ 3 ขององค์การอนามัยโลก (WHO Interim Target-3) ตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ “การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง” กำหนดไว้ โดยกำหนดปรับปรุงค่ามาตรฐาน PM2.5 ในเวลาเฉลี่ยรายปี ไม่เกิน 15 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ภายในปี 2565 และเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ไม่เกิน 37.5 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ภายในปี 2567

.

และ 2. มอบหมายให้ฝ่ายเลขาฯ จัดทำร่างประกาศค่ามาตรฐาน PM2.5 โดยพิจารณาความเป็นไปได้ในการกำหนดเงื่อนเวลาการบังคับใช้ค่ามาตรฐาน และให้นำเสนอร่างประกาศค่ามาตรฐานฯ ในการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งต่อไป

.

การเห็นชอบในการปรับปรุงค่ามาตตรฐาน PM2.5 ของคณะอนุกรรมการฯ ในครั้งนี้ ถือเป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดเกี่ยวกับกรณีปัญหาค่ามาตรฐาน PM2.5 ที่เครือข่ายภาคประชาชนได้ออกมามาเคลื่อนไหวเรียกร้องให้มีการปรับเปลี่ยนค่ามาตรฐานมาอย่างต่อเนื่อง โดยตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติแก้ปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง ตามมติคณะรัฐมนตรี 12 กุมภาพันธ์ 2562 ได้กำหนดไว้ว่าจะต้องกำหนดค่ามาตรฐาน PM2.5 ในบรรยากาศให้เป็นไปตามเป้าหมายระยะที่ 3 ขององค์การอนามัยโลก และมีการยกร่างเตรียมประกาศใช้ค่ามาตรฐานใหม่เอาไว้แล้วตั้งแต่เดือนมกราคม 2564 แต่จนถึงปัจจุบันก็ยังไม่มีการประกาศใช้แต่อย่างใด

.

กรณีดังกล่าวทำให้ครือข่ายภาคประชาชนออกมาเคลื่อนไหวเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงค่ามาตรฐาน PM2.5 ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและเป็นประโยชน์ต่อการดูแลสุขภาพของประชาชนอย่างแท้จริง ไม่ว่าจะเป็นการออกมาเรียกร้องของสภาลมหายใจภาคเหนือในเดือนกรกฎาคม 2564 และเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา การยื่นฟ้องคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติต่อศาลปกครองกลางของนายภูมิ วชร เจริญผลิตผล ราษฎรชาวเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2564 ซึ่งคดีดังกล่าวถูกคณะกรรมการสิ่งแวด้อมแห่งชาติขอเลื่อนการส่งคำแก้ต่างไปแล้วถึง 4 ครั้ง

.

และล่าสุดกับการร่วมกันของเครือข่ายประชาชนจากมูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม กรีนพีซ ประเทศไทย มูลนิธิบูรณะนิเวศ สภาลมหายใจภาคเหนือ สภาลมหายใจเชียงใหม่ นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ นักกิจกรรมทางสังคม และ นันทิชา โอเจริญชัย เยาวชนนักสื่อสารด้านสิ่งแวดล้อม เป็นโจทก์ยื่นฟ้องคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ กระทรวงอุตสาหกรรม ต่อศาลปกครอง เพื่อเรียกร้องให้เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหา PM2,5 และปรับปลี่ยนค่ามาตรฐานอากาศตามแผนปฏิบัติการที่วางไว้ เมื่อวันที่ 22 มีนาคมที่ผ่านมา

.

ทั้งนี้หลังจากจัดทำร่างประกาศค่ามาตรฐาน PM2.5 เสร็จสิ้นแล้ว จะมีการเสนอร่างประกาศค่ามาตรฐานฯ ในการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งต่อไป ซึ่งคาดว่าจะเป็นช่วงเดือนพฤษภาคม 2565 และหลังจากคณะอนุกรรมการเห็นชอบแล้ว ก็จะส่งเรื่องต่อไปยังคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเพื่อพิจารณาต่อไป


#เพื่อลมหายใจภาคเหนือ

WEVO NEWS

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

เห็ดปลอดเผา ก้อโมเดล พลัส+ ภาคีเครือข่ายแม่ปิงตอนใต้ ร่วมกันช่วยแก้ปัญหาฝุ่นควันไฟ อช.แม่ปิง

วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 ก้อโมเดล พลัส+ ภาคีเครือข่ายแม่ปิงตอนใต้ ความพยายามดึงความร่วมมือหลายฝ่ายเข้าไปร่วมด้วยช่วยแก้ปัญหาฝุ่นควันไฟ อช.แม่ปิง ทั้งด้านอาชีพเศรษฐกิจปลอดเผา และด้านท่องเที่ยว เปลี่ยนจาก …

อ่านเพิ่มเติม →

สิ่งที่แต่ละจังหวัดต้องเปลี่ยน 2567 ทำแบบเดิมไม่ได้

สิ่งที่แต่ละจังหวัดต้องเปลี่ยน 2567 ทำแบบเดิมไม่ได้ บรรยายโดย บัณรส บัวคลี่ ฝ่ายข้อมูลและผลักดันนโยบาย เครือข่ายสภาลมหายใจภาคเหนือ

อ่านเพิ่มเติม →