จังหวัดแม่ฮ่องสอนถอดบทเรียนไฟป่า ด้าน ปชส.

วันที่ 5 สิงหาคม 2565  ที่ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถอดบทเรียนผลการดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์การดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จัดโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในฐานะโฆษกศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ซึ่งได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาวิธีการสื่อสารประชาสัมพันธ์ เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ปัญหา โดยใช้ฐานจากบทเรียนของปี 2565 เพื่อพัฒนาและต่อยอดการดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์การป้องกัน และแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในปี พ.ศ.2566 โดยมีผู้นำกลุ่มเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 30 คน ประกอบด้วยเครือข่ายสื่อโทรทัศน์ เครือข่ายสื่อวิทยุ เครือข่ายสื่อหอกระจายข่าวหมู่บ้านและชุมชน เครือข่ายสื่อออนไลน์ เครือข่ายสื่อภาคประชาชน และเครือข่ายคณะทำงานด้านการประชาสัมพันธ์

โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ในครั้งนี้ประกอบด้วยกิจกรรมแบ่งกลุ่ม ถอดบทเรียนด้านการประชาสัมพันธ์ การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง ในประเด็นการถอดบทเรียน ความคิดเห็นต่อมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง ปี 2565 ช่องทางการติดต่อสื่อสาร และแจ้งเหตุไฟป่าของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ข้อมูล ข่าวสาร ที่ต้องการเพื่อการประชาสัมพันธ์ พร้อมทั้งลักษณะ และรูปแบบสื่อประชาสัมพันธ์ที่ต้องการนำไปเผยแพร่ และประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ การป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองในปี 2565 จังหวัดแม่ฮ่องสอน     ได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีคณะทำงานภายใต้ศูนย์ฯ จำนวน 9 คณะ ประกอบด้วย ศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าจังหวัดแม่ฮ่องสอน หรือ ศูนย์ War Rom ไฟป่าจังหวัด ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองระดับอำเภอ ทั้ง 7 อำเภอ และโฆษกศูนย์อำนวยการฯ โดยคณะทำงานทุกชุด เป็นกลไกในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ส่งผลให้ผลการดำเนินการ ในปี 2565 สามารถบรรลุเกินเป้าหมายทุกตัวชี้วัด

ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวว่า ปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง เป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตลอดช่วงระยะเวลาหลายปีที่ผ่าน ทั้งด้านสุขภาพของประชาชน เศรษฐกิจ   การท่องเที่ยว และคุณภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งรัฐบาลได้ให้ความสำคัญปัญหาดังกล่าวเป็นประเด็นเร่งด่วน ยกระดับเป็นวาระแห่งชาติ “การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง” โดยในส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้บรรจุเป็นวาระเร่งด่วนของจังหวัด และได้ตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาในทุกมิติ ภายใต้ปัญหาอุปสรรค ข้อจำกัด อีกทั้งมีปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้หลายประการ เช่น ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยที่น้อยกว่าปีที่ผ่านมา และน้อยที่สุดใน 17 จังหวัดภาคเหนือ สภาพอากาศที่ร้อนจัด หมอกควันข้ามแดน สภาพภูมิประเทศที่ยากลำบาก พื้นที่ป่ากว้างใหญ่ มีภูเขาล้อมรอบเป็นแอ่งกระทะ  และอากาศปิด ส่งผลให้ฝุ่นละอองไม่สามารถระบายออกได้ แต่ด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ที่ได้บูรณาการการทำงานอย่างเต็มที่ ทั้งส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ภาคประชาสังคม ประชาชน และเครือข่ายสื่อมวลชนจังหวัดแม่ฮ่องสอนทุกแขนง ทำให้ผลการดำเนินงานในภาพรวมของจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีสถานการณ์ดีขึ้นจากปี 2565 อย่างชัดเจน ในทุกมิติโดยเฉพาะตัวชี้วัดหลัก ซึ่งประกอบด้วย ค่าจุดความร้อนสะสม   ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก ไม่เกิน 2.5 ไมครอน และพื้นที่เผาไหม้ สามารถดำเนินการได้บรรลุเกินกว่าเป้าหมาย  ที่รัฐบาลตั้งไว้

รวมถึงตัวชี้วัดอื่นๆ สามารถดำเนินการควบคุมได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ หรือเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงการรักษาพื้นที่สำคัญของจังหวัดไม่ให้เกิดไฟไหม้ และการนำเชื้อเพลิงมาใช้ประโยชน์ได้เป็นจำนวนมาก การถอดบทเรียนด้านการประชาสัมพันธ์ เป็นการต่อยอดผลการดำเนินงานของปีนี้ เพื่อให้เครือข่ายสื่อมวลชนทุกท่าน ได้ร่วมหาแนวทางพัฒนาวิธีการสื่อสารประชาสัมพันธ์ เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการป้องกัน และแก้ปัญหา พัฒนาและต่อยอดการดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์การป้องกัน และแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในปี พ.ศ.2566 ต่อไป

ข่าว :  สยามรัฐออนไลน์

WEVO NEWS

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

เห็ดปลอดเผา ก้อโมเดล พลัส+ ภาคีเครือข่ายแม่ปิงตอนใต้ ร่วมกันช่วยแก้ปัญหาฝุ่นควันไฟ อช.แม่ปิง

วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 ก้อโมเดล พลัส+ ภาคีเครือข่ายแม่ปิงตอนใต้ ความพยายามดึงความร่วมมือหลายฝ่ายเข้าไปร่วมด้วยช่วยแก้ปัญหาฝุ่นควันไฟ อช.แม่ปิง ทั้งด้านอาชีพเศรษฐกิจปลอดเผา และด้านท่องเที่ยว เปลี่ยนจาก …

อ่านเพิ่มเติม →

สิ่งที่แต่ละจังหวัดต้องเปลี่ยน 2567 ทำแบบเดิมไม่ได้

สิ่งที่แต่ละจังหวัดต้องเปลี่ยน 2567 ทำแบบเดิมไม่ได้ บรรยายโดย บัณรส บัวคลี่ ฝ่ายข้อมูลและผลักดันนโยบาย เครือข่ายสภาลมหายใจภาคเหนือ

อ่านเพิ่มเติม →