มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า แม่ฮ่องสอน ปี 66

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2565 จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้กำหนดแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน และฝุ่นละอองจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี พ.ศ.2566 แบ่งเป็น 8 มาตรการหลัก ขับเคลื่อนการดำเนินการตลอดทั้งปี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2565

 1. มาตรการประชาสัมพันธ์
 2. มาตรการบริหารจัดการเชื้อเพลิงในพื้นที่
 3. มาตรการลาดตระเวน เฝ้าระวัง และดับไฟ
 4. มาตรการเผชิญเหตุ ในสถานการณ์วิกฤติรุนแรง
 5. มาตรการลดฝุ่นละอองในพื้นที่เขตเมือง
 6. มาตรการดูแลสุขภาพของประชาชน
 7. มาตรการบังคับใช้กฎหมาย
 8. มาตรการสร้างความยั่งยืน

.

จังหวัดแม่ฮ่องสอนได้ตั้งค่าเป้าหมายและตัวชี้วัดปี 2566

จุดความร้อนสะสม

 • เป้าหมายชั้นสูงจุดความร้อนสะสม ระบบ Viirs ปี 2566 ในภาพรวมของจังหวัดไม่เกินจำนวนจุดความร้อนสะสม ปี 2565 หรือ ไม่เกิน 5,214 จุด
 • เป้าหมายขั้นมาตรฐาน จุดความร้อนสะสม ระบบ Viirs ในปี 2566 ลคลงร้อยละ 20 จากค่าเฉลี่ยจุดความร้อนย้อนหลัง 5 ปี (2561-2565)

ค่า PM 2.5 เกินเกณฑ์มาตรฐาน

 • เป้าหมายชั้นสูง จำนวนวันที่มี ค่า PM 2.5 เกินเกณฑ์มาตรฐาน ในปี 2566 ไม่ ปี 2565 หรือไม่เกิน 39 วัน
 • เป้าหมายขั้นมาตรฐาน จากค่าเฉลี่ยจำนวนวันที่มี ค่า PM 2.5 เกินเกณฑ์มาตรฐาน ย้อนหลัง 4 ปี ( 2562-2565) หรือไม่เกิน 45 วัน

จำนวนพื้นที่เผาไหม้

 • เป้าหมายชั้นสูง จำนวนพื้นที่เผาไหม้ ในปี 2566 ภาพรวมจังหวัดไม่เกินจำนวนพื้นที่เผาไหม้ ในปี 2565 หรือไม่เกิน 922,411 ไร่
 • เป้าหมายขั้นมาตรฐาน จำนวนพื้นที่เผาไหม้ ลดลงร้อยละ 20 จากค่าเฉลี่ยพื้นที่เผาไหม้ย้อนหลัง 5 ปี (2561-2565) หรือไม่เกิน 1,202,286 ไร่

.

>> ดาวน์โหลดไฟล์ <<

.

พร้อมประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน “เรื่อง ห้ามการเผาในที่โล่งทุกชนิด ยกเว้นพื้นที่ตามแผนบริหารจัดการเชื้อเพลิง” กำหนดให้พื้นที่ทุกหมู่บ้าน / ตำบล / อำเภอ ในท้องที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็น “เขตห้ามการเผาในที่โล่งทุกชนิด” ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 30 เมยายน 2566 ยกเว้นพื้นที่ตามแผนบริหารจัดการเชื้อเพลิง เพื่อป้องกันไฟป่า หรือเหตุจำเป็นอื่น รวมถึงแผนบริหารจัดการเชื้อเพลิง ที่ได้รับความเห็นชอบจากศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน แก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองระดับอำเภอ และกำหนดแนวทางปฏิบัติ

.

.

>> ดาวน์โหลดไฟล์ <<

.

>> ดาวน์โหลดไฟล์ <<

.

>> ดาวน์โหลดไฟล์ <<

.

#เพื่อลมหายใจภาคเหนือ

WEVO NEWS

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

เห็ดปลอดเผา ก้อโมเดล พลัส+ ภาคีเครือข่ายแม่ปิงตอนใต้ ร่วมกันช่วยแก้ปัญหาฝุ่นควันไฟ อช.แม่ปิง

วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 ก้อโมเดล พลัส+ ภาคีเครือข่ายแม่ปิงตอนใต้ ความพยายามดึงความร่วมมือหลายฝ่ายเข้าไปร่วมด้วยช่วยแก้ปัญหาฝุ่นควันไฟ อช.แม่ปิง ทั้งด้านอาชีพเศรษฐกิจปลอดเผา และด้านท่องเที่ยว เปลี่ยนจาก …

อ่านเพิ่มเติม →

สิ่งที่แต่ละจังหวัดต้องเปลี่ยน 2567 ทำแบบเดิมไม่ได้

สิ่งที่แต่ละจังหวัดต้องเปลี่ยน 2567 ทำแบบเดิมไม่ได้ บรรยายโดย บัณรส บัวคลี่ ฝ่ายข้อมูลและผลักดันนโยบาย เครือข่ายสภาลมหายใจภาคเหนือ

อ่านเพิ่มเติม →