“บิ๊กป้อม” ขึ้นเหนือ จ.เชียงราย มอบนโยบายรับมือไฟป่า 2566

26 ธันวาคม 2565 พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยนายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นายสันติ พร้อมพัฒน์ รมช.คลัง ประชุมเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง ในพื้นที่ภาคเหนือ ปี 2566 และตรวจติดตามการบริหารจัดการน้ำภาคเหนือ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ GMS อาคารเจียงฮาย โดยมี นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมข้าราชการและประชาชนร่วมให้การต้อนรับ

ภาพ : โกวิท บุญธรรม ผู้สื่อข่าว ThaiPBS
ภาพ : โกวิท บุญธรรม ผู้สื่อข่าว ThaiPBS

.

โดย พล.อ.ประวิตร ระบุว่า ปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง เป็นปัญหาที่รัฐบาลให้ความสำคัญมาโดยตลอด รัฐบาลมีความห่วงใยต่อสถานการณ์ที่นอกจะเกิดความเสียหายแล้วยังส่งผลต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนโดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือ 17 จังหวัดด้วย ซึ่งสาเหตุหลัก มาจากการเผาป่า และการเผาในที่โล่ง ก่อนจะได้มอบนโยบายฯ ให้ส่วนที่เกี่ยวข้อง ขับเคลื่อนตาม “แผนเฉพาะกิจ” เพื่อการแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง ปี 2566 บนหลักการ “สื่อสารเชิงรุก – ยกระดับปฏิบัติการ – สร้างการมีส่วนร่วม” โดยมีรายละเอียดดังนี้

 1. สร้างความเป็นเอกภาพของข้อมูล ปรับรูปแบบการรายงานข้อมูลและองค์ความรู้ ต่างๆ ให้น่าสนใจ เข้าถึงง่ายเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนและตื่นตระหนก
 2. สร้างการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน โดยเฉพาะภาคประชาชน นำความเห็นของพี่น้อง ประชาชนมาปรับปรุงการทำงานให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
 3. การป้องกัน และแก้ไขปัญหาต้องเป็นเอกภาพ การรับผิดชอบ กำกับดูแลพื้นที่ต้อง ไม่เกิดช่องว่าง หรือพื้นที่เกรงใจ และต้องไม่เกิดปัญหา ว่าไม่ใช่พื้นที่รับผิดชอบไม่ทำ ไม่ว่าจะเป็น ระหว่างจังหวัด หรือระหว่างหน่วยงาน
 4. ผู้ว่าราชการจังหวัด บริหารจัดการแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาด ใช้ระบบ Single command มีการจัดทำประกาศจังหวัดในสถานการณ์ต่างๆ การเฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์ และบูรณาการสั่งการป้องกันและแก้ไขปัญหาทุกพื้นที่/ทุกระดับ ทั้งอำเภอ ตำบล (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) และกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
 5. ขอกำชับหน่วยงานหลัก ในการปฏิบัติงาน ดังนี้
  • กระทรวงมหาดไทย
   • ให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย จัดเตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือให้มี
   ความพร้อมในการปฏิบัติงานเพื่อเผชิญเหตุ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ และอาสาสมัคร เช่น กรมป่าไม้ และ
   กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
   • ให้กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น มอบหมายเทศบาล และ อบต. สร้าง
   ความเข้าใจ และความตระหนัก ให้พี่น้องประชาชนเชื่อมั่น ยอมรับ และร่วมมือในการเฝ้าระวัง
   และดูแลรักษา ไม่ให้เกิดปัญหาไฟป่า และการเผาในที่โล่ง
   • ให้มีการจัดตั้งอาสาสมัครและครือข่ายป้องกัน และแก้ไขปัญหา/ดับไฟป่า
   ระดับชุมชนหรือหมู่บ้าน
  • กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
   • ให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และกรมป่าไม้ดำเนินการดังนี้
   o อำนวยการ/กำกับการ และสนับสนุนให้หน่วยป่าไม้ในพื้นที่รับผิดชอบ
   ดูแลป้องกันไฟป่าให้มีประสิทธิภาพสูงที่สุด และประสานอย่างใกล้ชิดกับ
   ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ระดับจังหวัด
   o ใช้ระบบพยากรณ์ระดับชั้นอันตรายของไฟประเมินความเสี่ยงพื้นที่ ระดม
   สรรพกำลังลาดตระเวนเฝ้าระวังการเผาป่าโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยง หากพบ
   ไฟไหม้ ให้เข้าพื้นที่ดับไฟอย่างรวดเร็ว ไม่ให้ลุกลามเป็นวงกว้าง
   o บริหารจัดการเชื้อเพลิงแบบครบวงจร ทั้งการจัดทำแนวกันไฟในพื้นที่
   เสี่ยงไฟป่า ขยายผลโครงการ “ชิงเก็บ ลดเผา”
   o ในช่วงที่มีสถานการณ์ไฟป่ารุนแรง ให้ออกประกาศตามอำนาจกฎหมายที่
   เกี่ยวข้อง ห้ามมิให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดเข้าไปกระทำการใดๆในพื้นที่ป่า
   • ให้กรมควบคุมมลพิษ ดำเนินการดังนี้
   o ติดตาม ตรวจสอบ คาดการณ์ ประเมิน และวิเคราะห์สถานการณ์ ไฟป่า
   หมอกควัน และฝุ่นละออง ร่วมกับ กรมอุตุนิยมวิทยา และ Gistda พร้อม
   สื่อสารไปยังประชาชนอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว
   o ประสานกระทรวงต่างประเทศ ขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ปัญหา
   หมอกควันข้ามแดน ตามกลไกอาเซียน ผลักดันให้ประเทศสมาชิก
   ตั้งเป้าหมายร่วมกันในการลดจุดความร้อน และพื้นที่เผาไหม้
   o ติดตามและกำกับการดำเนินงาน ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อน
   วาระแห่งชาติ และแผนเฉพาะกิจเพื่อแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง ปี
   2566 และรายงานผลการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และต่อเนื่อง
   • ร่วมกับท้องถิ่น อาสาสมัครและเครือข่ายภาคประชาชน ประชาสัมพันธ์ เฝ้าระวัง
   ไม่ให้เกิดการเผาป่า และร่วมดับไฟในกรณีเกิดไฟ
  • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
   • เฝ้าระวัง ป้องปราม ระงับ ยับยั้ง การเผาในพื้นที่เกษตรกรรมอย่างเคร่งครัด โดย
   ประชาสัมพันธ์เชิงรุกสร้างการรับรู้ให้แก่เกษตรกร
   • สร้างเครือข่ายเกษตรกรงดการเผา และขยายเครือข่าย เพื่อปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตให้
   เป็นเกษตรปลอดการเผา
   • ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเศษวัสดุทางการเกษตร สร้างมูลค่า พัฒนาเศรษฐกิจ
   ชุมชน บนหลักการ BCG
  • กระทรวงคมนาคม และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
   • กำกับดูแล เข้มงวดกวดขัน และบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังกับรถยนต์ และ
   จักรยานยนต์ที่ระบายสารมลพิษ หรือควันดำ
   • จัดระบบการจราจรให้คล่องตัวในช่วงสภาวะอากาศปิด และประสานเอกชนใน
   การช่วยเหลือประชาชนในการตรวจสภาพรถยนต์และเปลี่ยนอะไหล่ราคาถูก
  • กระทรวงอุตสาหกรรม
   • ตรวจสอบ กำกับ ดูแลโรงงานอุตสาหกรรมอย่างเข้มงวด โดยเฉพาะ
   ผู้ประกอบการขนาดกลาง และขนาดย่อม ไม่ให้ระบายสารพิษออกสู่บรรยากาศ
   • ขยายผล/เพิ่มประสิทธิภาพให้มีการลดการเผาอ้อย ให้บรรลุเป้าหมายและ
   มาตรการที่ตั้งไว้ (ตามสถานการณ์ของแต่ละปี)
  • กระทรวงสาธารณสุข
   • ยกระดับการเฝ้าระวัง แจ้งเตือน โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อสุขภาพของ
   ประชาชน จัดเตรียมอุปกรณ์ทางการแพทย์ ยารักษาโรคให้มีความพร้อมในพื้นที่ จัดสถานที่รองรับ
   พี่น้องประชาชน หากเกิดสถานการณ์ปัญหาจากฝุ่นละอองที่รุนแรง ให้เพียงพอและครอบคลุมทุก
   พื้นที่
   • ตรวจสุขภาพ ของเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครในพื้นที่เสี่ยงที่ปฏิบัติการในการดับไฟ
   ป่า เพื่อให้เกิดการรักษาก่อนการปฏิบัติงานและระวังตัวเองในการปฏิบัติงาน (ป้องกันการสูญเสีย)
  • กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
   • ให้กรมอุตุนิยมวิทยา ติดตามและวิเคราะห์ภาวะอากาศและการสะสมของฝุ่น
   ละอองล่วงหน้า เพื่อประสานหน่วยงาน ในการแก้ไขปัญหาและแจ้งเตือนพี่น้องประชาชน ให้เกิด
   ความแม่นยำและต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการเฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหาได้ทันเวลา
   • ให้ Gistda จัดทำและรายงานข้อมูลจุดความร้อนและพื้นที่ไฟไหม้ซ้ำซาก ให้ทัน
   ต่อสถานการณ์ และประเมินพื้นที่เสี่ยงเกิดไฟให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ใช้ประกอบการวางแผน
   ดำเนินงานและยกระดับมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา รวมทั้งเผยแพร่สู่สาธารณะผ่านช่องทาง
   ที่เข้าถึงได้ง่าย และให้บำรุงรักษา พัฒนาต่อยอดระบบบริหารการเผาในที่โล่ง (Burn Check)
   อย่างตอเนื่อง เพื่อรองรับการใช้งานของพี่น้องประชาชน
  • และ กระทรวงกลาโหม
   • กองทัพภาคที่ 3 และจังหวัดทหารบก ให้การสนับสนุนกำลังพลเพื่อการสนับสนุน
   ภารกิจ ของจังหวัด และร่วมปฏิบัติการกับหน่วยงานและอาสาสมัครโดยเฉพาะการดับไฟป่า

.

จากนั้น พล.อ.ประวิตร และคณะ ได้เยี่ยมชมนิทรรศการและเป็นประธานพิธีปล่อยขบวนคาราวาน การป้องกันและแก้ไขปัญหา 3พื้นที่ “เมือง-ป่า-เกษตรกรรม” และได้พบปะ ทักทาย คณะอาจารย์ นักเรียน พร้อมตรวจเยี่ยมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน รวมทั้งขอบคุณและให้กำลังใจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และอาสาสมัครพี่น้องประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ

ภาพ : โกวิท บุญธรรม ผู้สื่อข่าว ThaiPBS
ภาพ : โกวิท บุญธรรม ผู้สื่อข่าว ThaiPBS

WEVO NEWS

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

เห็ดปลอดเผา ก้อโมเดล พลัส+ ภาคีเครือข่ายแม่ปิงตอนใต้ ร่วมกันช่วยแก้ปัญหาฝุ่นควันไฟ อช.แม่ปิง

วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 ก้อโมเดล พลัส+ ภาคีเครือข่ายแม่ปิงตอนใต้ ความพยายามดึงความร่วมมือหลายฝ่ายเข้าไปร่วมด้วยช่วยแก้ปัญหาฝุ่นควันไฟ อช.แม่ปิง ทั้งด้านอาชีพเศรษฐกิจปลอดเผา และด้านท่องเที่ยว เปลี่ยนจาก …

อ่านเพิ่มเติม →

สิ่งที่แต่ละจังหวัดต้องเปลี่ยน 2567 ทำแบบเดิมไม่ได้

สิ่งที่แต่ละจังหวัดต้องเปลี่ยน 2567 ทำแบบเดิมไม่ได้ บรรยายโดย บัณรส บัวคลี่ ฝ่ายข้อมูลและผลักดันนโยบาย เครือข่ายสภาลมหายใจภาคเหนือ

อ่านเพิ่มเติม →